Staň se klikařem a leť na Seychely s kliky M&T

 

Staň se klikařem a leť na Seychely

Kup si jakýkoliv produkt ze sortimentu M&T, odpověz na kvízovou otázku a pošli kopii dokladu o zaplacení (daňový doklad), nalaď si rádio Evropa 2 a čekej, jestli vyhlásíme právě tebe.

Staň se klikařem a leť s námi na Seychely!

Na doklad napiš čitelně: Jméno a příjmení, poštovní adresu, telefonní číslo a odpověď na kvízovou otázku. Takto vyplněný doklad pošli buď poštou na adresu:M+T s.r.o., ul. Chlístovská 3, 549 01 Nové Město nad Metují – Spy nebo e-mailem na adresu info@kliky-mt.cz a nezapomeň na poštovní obálku nebo do předmětu emailové zprávy uvést slovo SOUTĚŽ.

Informace o soutěži

Soutěží se o týdenní pobyt pro 2 osoby v privátním resortu na ostrově Mahe, Seychely, all inclusive, kde v ceně je vše včetně dopravy a přepravy z místa bydliště na ostrov a zpět. (na místě bude k dispozici non-stop delegát).
Vyhrává se 4× během roku 2014 živě na rádiu Evropa 2 v týdnech od 10. 2., 21. 4., 15. 9., 17. 11. 2014.  


kliky M&T


 

Kvízová otázka

Kolik párů/sad klik nejoblíbenějšího modelu kliky Entero se prodalo od začátku výroby v r. 2003 do konce roku 2013?

Výherci

Výherce z 14. 2. 2014

Podmínky soutěže

  1. Zájezd vyhrává jeden soutěžící a s sebou si může vzít kohokoliv, podmínkou je věk minimálně 18let jednoho z výherců
  2. Výherce musí odletět do 6 (šesti) měsíců od získání výhry v termínu dle dohody
  3. Z losování budou vyřazeny duplicitně zaslané doklady
  4. Zaslaný doklad (daňový doklad) musí obsahovat sortiment M&T – ověřte si tuto skutečnost při nákupu kování a doplňků M&T 

Staň se klikařem a leť s námi na Seychely!

Celé podmínky soutěže:

„Staň se klikařem a leť s námi na Seychely“

Pořadatel bude v termínu od 10.2. 2014 do 21.11.2014 re­alizovat hru s názvem „Staň se klikařem a leť s námi na Seychely“ (dále jen jako „hra“). Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky hry na území České republiky.

I. O co hrajeme
Čtvrtletní výhra (vždy v těchto týdnech: v týdnu od 10. 2. 2014, od 24. 4. 2014, od 15. 9. 2014 a od 17. 11.2014):
týdenní pobytový zájezd pro 2 osoby v privátním resortu na ostrově Mahe, Seychely, all inclusive (v ceně je vše včetně dopravy a přepravy z místa bydliště/z letiště Václava Havla, Praha, na ostrov Mahe a zpět; na místě bude k dispozici non-stop delegát).

II. Systém hry
Herní otázky (pro každý herní týden bude jiná kvízová otázka) budou vždy uvedeny na webových stránkách www.kliky-mt.cz a nebo na všech prodejních místech Pořadatele, v termínech 1. 2. – 20. 11.2014. Hry se může zúčastnit každý, kdo nejpozději do čtvrtka (po vyhlášení příslušné herní otázky, tj. do 13. 2. 2014, 24. 4. 2014, 18. 9. 2014 a 20. 11. 2014) doručí odpověď na herní otázku platnou pro dané období (později doručené odpovědi do hry zařazeny nebudou). Nosičem odpovědi musí být originál daňového dokladu ne staršího od 1. 2. 2014 pro první herní týden, od 14. 2. 2014 pro druhý herní týden, od 25. 4. 2014 pro třetí herní týden, od 19. 9. 2014 pro čtvrtý herní týden, prokazující zakoupení jakéhokoli zboží z produkce Pořadatele (vztahuje se i na zboží pořízené prostřednictvím voucherů získaných v jiné hře na rozhlasové stanici Evropa 2 nebo e-shopu). Doručené duplicitní doklady – více dokladů od téhož účastníka nebo shodné doklady od více účastníků – budou ze hry vyřazeny. Odpověď na herní otázku musí být písemně uvedena spolu s identifikací účastníka (jméno, příjmení, bydliště, datum narození a telefonický kontakt) přímo na shora zmíněném daňovém dokladu. Daňový doklad může být Pořadateli doručen jakýmkoli způsobem – osobně, poštou, faxem na číslo 491 474 625 nebo elektronicky v formátu „.pdf“ na adresu info@kliky-mt.cz. v případě doručení dokladu faxem nebo e-mailem musí být doručení realizováno prostřednictvím prodejny, na které bylo zboží zakoupeno a originál daňového dokladu bude uložen na dané prodejně. Daňové doklady doručené v konkrétním týdnu po shora uvedeném termínu nebo neobsahující identifikační údaje účastníka nebo ze kterých nebude vyplývat zakoupení zboží ze sortimentu Pořadatele, budou ze hry vyřazeny. Pokud účastník nedodá originál daňového dokladu, bude povinen originál daňového dokladu předložit před převzetím výhry. Nepředloží-li účastník, který v daném čtvrtletí správně zodpověděl herní otázku a získal tak nárok na výhru, originál daňového dokladu, na jehož kopii prezentoval svoji odpověď, nebo nesplňuje-li takový účastník některou z níže uvedených podmínek, ztrácí nárok na výhru a na jeho místo nastupuje další účastník v pořadí.

Výhru vyhrává v každém čtvrtletí ten soutěžící, který :

jako jediný správně zodpoví příslušnou herní otázku pro dané čtvrtletí (v případě v případě více shodně přesných odpovědí nebo více shodně nejbližších odpovědí se za nejpřesnější považuje odpověď účastníka, na jehož daňovém dokladu, na kterém zaslal odpověď na herní otázku, bude uvedeno zboží z produkce Pořadatele v nejvyšší celkové nákupní ceně a který v příslušném herním týdnu v pátek (tj. 14. 2. 2014, 25. 4. 2014, 19. 9. 2014 a 21. 11. 2014) po vyhlášení v Ranní show rozhlasové stanice Evropa 2 v čase mezi 6:00 – 9:00 hod. přijme do 30–ti vteřin telefonní hovor moderátora Ranní show na telefonní číslo, které uvedl na svém herním dokladu; pokud takový účastník hovor nepřijme, ztrácí možnost získat výhru a moderátoři kontaktují shodným způsobem účastníka dalšího v pořadí podle přesnosti odpovědi nebo výše celkové nákupní ceny (viz shora), který má možnost výhru získat při splnění shodných podmínek.
disponuje cestovním dokladem (pasem), jehož platnost nebude končit dříve než šest (6) měsíců před plánovaným odjezdem z vyhraného zájezdu (tato povinnost se vztahuje i na jeho doprovod na zájezd
je zletilý včetně doprovodu (ust. § 30 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) a bez omezené svéprávnosti (ust. § 55 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)
po dohodě s pořadatelem hry, na základě které bude sjednán termín vyhraného pobytu, musí (sám nebo s doprovodem) odletět na pobytový zájezd ve lhůtě do 6-ti měsíců ode dne výhry pobytového zájezdu.
III. Pořadí soutěžících
Zaslané odpovědi budou řazeny podle následujících kritérií:

správnost odpovědi
bude-li správných odpovědí více, pak

nejvyšší nákupní cena sortimentu firmy M&T, jak bude vyplývat z doručených daňových dokladů
nebude-li správná odpověď žádná

odpovědi, které se nejvíce blíží odpovědi správné
bude-li více odpovědí, které se budou správné odpovědi blížit shodně, pak

nejvyšší nákupní cena sortimentu firmy M&T, jak bude vyplývat z doručených daňových dokladů.
IV. Pořadatel a organizátor
Pořadatelem hry je společnost Material & Technology s.r.o., se sídlem Chlístovská 3, 549 01 Nové Město nad Metují – Spy, IČ: 275 04 522, reg. v OR: KS Hradec Králové odd. C, vl. 22855, která je také přislibujícím a poskytovatelem odměn (výher). Organizačním zajištěním hry pověřil pořadatel v rozsahu její prezentace v rozhlasovém vysílání až do fáze výběru výherců společnost EVROPA 2, spol. s r.o., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00, IČ: 15891283, sp. zn.: C 1856 vedená
u Městského soudu v Praze.

V. Podmínky účasti ve hře a předání výher
Zúčastnit se mohou všechny fyzické osoby, které mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou zletilé. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře. V případě, že se výhercem stane osoba, která je v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám, výhra se neodevzdá a na její místo nastupuje další soutěžící v pořadí dle čl. III. tohoto materiálu. Stejně tak se postupuje v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu. Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry předá pořadateli kontaktní informace získané od příslušného účastníka a pořadatel zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru je nutné osobně převzít v sídle organizátora. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a pořadatelem, nejpozději však do 60 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.

VI. Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry
Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.kliky-mt.cz a www.evropa2.cz . Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

VII. Oprávnění organizátora a pořadatele
Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher a/nebo za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na případnou změnu pravidel v průběhu soutěže. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování pořadateli soutěže.
Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu ust. § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

verze pro tisk